Vad visar forskningen om skolan?

Om skolanSkapad av Göran Gärtner tis, juli 13, 2010 22:00:08

En
intressant rapport har presenterats av McKinsey & Company (sept. 2007) med
titeln “How the worlds best-performing school systems come out on top”. I
rapporten har man undersökt tre olika grupper av skolsystem. Den första gruppen
man undersökt är länder vars skolsystem består av de 10 bästa i världen enligt
OECD:s program för utvärdering (PISA). Den andra gruppen är länder vars skolor
snabbt blir bättre p.g.a. olika reformer. De tog även med en tredje grupp som består
av utvecklingsländer som försöker förbättra skolorna genom att se hur andra
gjort.

I
undersökningen presenteras fyra övergripande och tankeväckande slutsatser. Men
innan slutsatserna presenteras så bör man känna till följande. De flesta länder
i OECD området och USA har lagt ner enorma summor på att förbättra skolan. Man
har gjort nästan allt – omorganiserat, ändrat i läroplanen, gjort klassrummen
mindre eller större, försökt med små skolor, stora skolor, experimenterat med
ny och oprövad pedagogik, investerat i ny teknologi m.m. Känns det igen?

Ingen
av åtgärderna ovan har lett till någon mätbar förbättring för elevernas
resultat. Pengarna har haft mycket liten eller ingen effekt. Den tragiska är
att det är endast ett litet fåtal av länderna i undersökningen som lyckats
förbättra elevernas resultat.

Ett
konstaterande som görs i undersökningen, som är välkänt sedan tidigare, är att
den socioekonomiska bakgrunden generellt sett spelar en avgörande roll. Ett
barn vars föräldrar är t ex lärare eller högre tjänstemän eller motsvarande har
redan innan det börjar skolan försprång på olika vis.

Den
stora utmaningen är då hur skolan kan övervinna dessa skillnader och förbättra allas
resultat. I undersökningen presenterades följande fyra slutsatser.

En
faktor, som är avgörande, är lärarnas skicklighet. Det är det som skiljer en
bra klass från en dålig, ett bra betyg från ett dåligt. Det avgör om ett helt
skolväsende i ett land är bättre än i ett annat land. Det är den första
slutsatsen. Som exempel kan nämnas att i Sydkorea får de 5 % bästa i varje
klass lov att ansöka till lärarut­bildningen. Det är inte säkert att de
kommer in. I Finland är det de bästa 10% i varje klass som kommer in på
lärarutbildningen.

De
skolsystem som lyckats bäst förbättrar och utvärderar dessutom kontinuerligt
sin undervisning. Kvalitén på undervisningen mäts på två sätt. Dels genom olika
återkommande prov för elever och dels genom skolinspektioner. Vid
inspektionerna utvärderar man skolorna och hjälper till att identifierar
områden som kan förbättras. Det är slutsats nummer två.

Den
tredje slutsatsen är att de skolsystem som lyckas bäst har utvecklat system för
att kontinuerligt mäta elevernas prestation. Utvärderingen används till att
hjälpa elever på effektivast möjliga sätt och förhindra att någon kommer efter.
Man försöker med andra ord fånga upp alla elever. Den ständigt förbättrade
undervisningen ska nå alla och ingen får komma efter.

För
att få alla dessa tre saker att fungera samtidigt på ett gynnsamt sätt krävs
dels nationella reformer men också utomordentligt ledarskap på såväl nationell
som rektors nivå och på lärarnivå. Eller som en studie noterade ”Det finns
inget dokumenterat fall där en skola lyckats vända en nedgående trend i
frånvaro av talangfullt ledarskap”. Det räcker alltså inte om de tre ovan
nämnda faktorerna fungerar. Faktorerna samverkar och allt måste finnas på
plats. Det är den fjärde slutsatsen.

Noteras
bör att slutsatserna av undersökningen är oberoende av kultur, politiskt
centraliserade/ decentraliserade system och religion. De bästa skolväsendena
återfinns bl a i Sydkorea, Singapore och Finland.

Jag
har nyligen tagit del av McKinsey – undersökningen. Det jag tar intryck av är
det vetenskapliga angreppssättet, att resultatet är generaliserbart och att det
visar på en kombination av faktorer som känns igen i dessa sammanhang.

Göran
Gärtner

Mer
att läsa: How the worlds best-performing school system came out on top, Sept
2007. Michael Barber and Mona Mourshed. McKinsey & Company.

Se
även seminariet Morgondagens skola på Axess hemsida: http://www.axess.se/Tv/program.aspx?id=925